Style CSS

Style CSS opisują w jaki sposób elementy (tagi) HTML mają być wyświetlane na ekranie komputera. Styl CSS określa wygląd strony www i definiuje jej poszczególne elementy.

Ściąga CSS, style CSS alfabetycznie, spis stylów CSS, właściwości CSS, skorowidz stylów CSS – kurs

 • !important – styl określa najważniejszą deklarację styli; jest to właściwość, która nadpisuje wszystkie inne style dostępne na stronie, nadając tym samym najwyższy priorytet.
 • A
 • active – styl CSS określa właściwości naciskanych odnośników (linków).
 • after – styl CSS określa za elementem dowolną zawartość.
 • align-content – styl CSS określa wyrównanie między liniami wewnątrz elastycznego kontenera, gdy elementy nie zajmują całej dostępnej przestrzeni.
 • align-items – styl CSS określa wyrównanie dla elementów wewnątrz elastycznego pojemnika.
 • align-self – styl CSS określa wyrównanie dla wybranych elementów wewnątrz elastycznego pojemnika.
 • all – styl CSS resetuje wszystkie właściwości (z wyjątkiem unicode-bidi i direction).
 • animation – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości animation- *.
 • animation-delay – styl CSS określa opóźnienie rozpoczęcia animacji.
 • animation-direction – styl CSS określa, czy animacja ma być odtwarzana do przodu, do tyłu, czy w naprzemiennych cyklach.
 • animation-duration – styl CSS określa, jak długo powinna trwać animacja jednego cyklu.
 • animation-fill-mode – określa styl elementu, gdy animacja nie jest odtwarzana (przed rozpoczęciem, po zakończeniu lub jedno i drugie).
 • animation-iteration-count – styl CSS określa, ile razy animacja ma być odtworzona.
 • animation-name – styl CSS określa nazwę animacji @keyframes.
 • animation-play-state – styl CSS określa, czy animacja jest uruchomiona, czy wstrzymana.
 • animation-timing-function – styl CSS określa krzywą szybkości animacji.
 • B
 • backface-visibility – styl CSS określa, czy tylna powierzchnia elementu powinna być widoczna.
 • background – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości background- *, styl określa właściwości tła.
 • background-attachment – przewijanie graficznego tła, określa, czy obraz tła przewija się wraz z resztą strony, jest stały.
 • background-blend-mode – styl CSS określa tryb mieszania każdej warstwy tła (kolor / obraz).
 • background-clip – styl CSS określa, jak daleko powinno rozciągać się tło (kolor lub obraz) w elemencie.
 • background-color – styl CSS określa kolor tła elementu.
 • background-image – styl CSS określa jeden lub więcej obrazów tła dla elementu, określa adres tła graficznego.
 • background-origin – styl CSS określa położenie początkowe obrazu tła.
 • background-position – styl CSS określa położenie obrazu tła, styl określa położenie tła graficznego.
 • background-repeat – ustawia, czy / jak obraz tła będzie powtarzany, styl określa powtórzenie tła graficznego.
 • background-size – styl CSS określa rozmiar obrazów tła.
 • before - styl definiuje przed elementem dowolną zawartość.
 • border – skrócona właściwość dla border-width, border-style i border-color, styl określa właściwości ramki.
 • border-bottom – skrócona właściwość dla border-bottom-width, border-bottom-style i border-bottom-color, styl określa właściwości dolnej ramki.
 • border-bottom-color – ustawia kolor dolnej krawędzi, styl określa kolor dolnej ramki.
 • border-bottom-left-radius – styl CSS określa promień obramowania lewego dolnego rogu.
 • border-bottom-right-radius – styl CSS określa promień krawędzi prawego dolnego rogu.
 • border-bottom-style – ustawia styl dolnej krawędzi, styl określa wygląd dolnej ramki.
 • border-bottom-width – ustawia szerokość dolnej krawędzi, styl określa szerokość dolnej ramki.
 • border-collapse – styl CSS określa, czy obramowania tabeli powinny zwinąć się w pojedyncze obramowanie, czy też zostać rozdzielone.
 • border-color – ustawia kolor krawędzi, styl określa kolor wszystkich ramek.
 • border-image – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-image- *.
 • border-image-outset – styl CSS określa, o ile obszar obrazu obramowania wykracza poza ramkę.
 • border-image-repeat – styl CSS określa, czy obraz obramowania powinien zostać powtórzony, zaokrąglony czy rozciągnięty.
 • border-image-slice – styl CSS określa sposób cięcia obrazu obramowania.
 • border-image-source – styl CSS określa ścieżkę do obrazu, który będzie używany jako obramowanie.
 • border-image-width – styl CSS określa szerokość obramowania obrazu.
 • border-left – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-left- *.
 • border-left-color – ustawia kolor lewej krawędzi, styl określa kolor lewej ramki.
 • border-left-style – ustawia styl lewej krawędzi, styl określa wygląd lewej ramki.
 • border-left-width – ustawia szerokość lewej krawędzi, styl określa szerokość lewej ramki.
 • border-radius – skrócona właściwość dla czterech właściwości border - * - radius.
 • border-right – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości border-right- *, styl określa właściwości prawej ramki.
 • border-right-color – ustawia kolor prawej krawędzi, styl określa kolor prawej ramki.
 • border-right-style – ustawia styl prawej krawędzi, styl określa wygląd prawej ramki.
 • border-right-width – ustawia szerokość prawej krawędzi, styl określa szerokość prawej ramki.
 • border-spacing – ustawia odległość między granicami sąsiednich komórek.
 • border-style – ustawia styl czterech krawędzi, styl określa styl i wygląd ramek.
 • border-top – skrócona właściwość dla border-top-width, border-top-style i border-top-color, styl określa właściwości górnej ramki.
 • border-top-color – ustawia kolor górnej krawędzi, styl określa kolor górnej ramki.
 • border-top-left-radius – styl CSS określa promień obramowania lewego górnego rogu.
 • border-top-right-radius – styl CSS określa promień obramowania prawego górnego rogu.
 • border-top-style – ustawia styl górnej krawędzi, styl określa wygląd górnej ramki.
 • border-top-width – ustawia szerokość górnej krawędzi, styl określa szerokość górnej ramki.
 • border-width – ustawia szerokość czterech krawędzi, styl określa szerokość ramki.
 • bottom – stawia położenie elementów od dołu elementu nadrzędnego, styl określa od ległość od dolnej krawędzi.
 • box-decoration-break – ustawia zachowanie tła i obramowania elementu przy podziale strony lub, w przypadku elementów wbudowanych, przy końcu wiersza.
 • box-shadow – dołącza jeden lub więcej cieni do elementu.
 • box-sizing – styl CSS określa, w jaki sposób obliczana jest szerokość i wysokość elementu: czy powinny zawierać dopełnienie i obramowanie, czy też nie.
 • break-after – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien nastąpić po określonym elemencie.
 • break-before – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien nastąpić przed określonym elementem.
 • break-inside – styl CSS określa, czy podział strony, kolumny lub regionu powinien wystąpić wewnątrz określonego elementu.
 • C
 • caption-side – styl CSS określa umieszczenie podpisu tabeli, styl określa położenie tytułu tabeli.
 • caret-color – styl CSS określa kolor kursora w danych wejściowych, obszarach tekstowych lub dowolnym
 • edytowalnym elemencie.
 • @charset – styl CSS określa kodowanie znaków używane w arkuszu stylów.
 • clear – styl CSS określa, po których stronach elementu pływające elementy nie mogą się unosić, styl określa położenie nowego akapitu.
 • clip-path – właściwość clip-path umożliwia przycięcie elementu do podstawowych kształtów lub do źródła SVG.
 • color – ustawia kolor tekstu.
 • column-count – styl CSS określa liczbę kolumn, na które należy podzielić element.
 • column-fill – styl CSS określa sposób wypełniania kolumn, kolumny są wypełnione równomiernie treścią lub nie.
 • column-gap – styl CSS określa odstęp między kolumnami.
 • column-rule – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości column-rule- *.
 • column-rule-color – styl CSS określa kolor linii między kolumnami.
 • column-rule-style – styl CSS określa styl linii między kolumnami.
 • column-rule-width – styl CSS określa szerokość linii między kolumnami.
 • column-span – styl CSS określa, ile kolumn powinien obejmować element.
 • column-width – styl CSS określa szerokość kolumny.
 • columns – skrócona właściwość dla szerokości kolumn i liczby kolumn.
 • content – używane z pseudoelementami :before i :after, do wstawiania wygenerowanej treści, styl określa tworzenie zawartości dokumentu.
 • counter-increment – zwiększa lub zmniejsza wartość jednego lub więcej liczników CSS, styl określa zmianę wartości licznika.
 • counter-reset – tworzy lub resetuje jeden lub więcej liczników CSS, styl określa nową wartość licznika.
 • cursor – styl CSS określa kursor myszy, który ma być wyświetlany podczas wskazywania elementu, styl określa wygląd kursora.
 • D
 • direction – styl CSS określa kierunek tekstu / kierunek pisania, styl określa kierunek wyświetlania tekstu.
 • display – styl CSS określa, jak powinien być wyświetlany określony element HTML, styl określa sposób wyświetlania elementu.
 • E
 • empty-cells – styl CSS określa, czy wyświetlać obramowania i tło pustych komórek w tabeli, styl określa typ obramowania komórek tabeli, które są puste.
 • F
 • filter – styl CSS określa efekty (np. rozmycie lub przesunięcie kolorów) na elemencie przed wyświetleniem elementu.
 • first-child – styl określa właściwości pierwszego elementu w hierarchii.
 • first-letter – styl określa właściwości pierwszej litery elementu.
 • first-line – styl określa właściwości pierwszej linii elementu.
 • focus – styl określa właściwości elementu aktualnie używanego.
 • flex – skrócona właściwość dla właściwości flex-grow, flex-shrink i flex-basis.
 • flex-basis – styl CSS określa początkową długość elastycznego elementu.
 • flex-direction – styl CSS określa kierunek elastycznych elementów.
 • flex-flow – skrócona właściwość dla flex-direction i właściwości flex-wrap.
 • flex-grow – styl CSS określa, jak bardzo pozycja jednego elementu wzrośnie w stosunku do pozostałych elementów.
 • flex-shrink – styl CSS określa, w jaki sposób element będzie się kurczył w stosunku do pozostałych elementów.
 • flex-wrap – styl CSS określa, czy elastyczne elementy powinny być zawijane, czy nie.
 • float – styl CSS określa, czy pole powinno się unosić, styl określa kierunek oblewania elementu.
 • font – skrócona właściwość dla stylu font-style, font-variant, font-weight, font-size / line-height i font-family, styl określa właściwości czcionki.
 • @font-face – reguła umożliwiająca stronom pobieranie i używanie czcionek innych niż „bezpieczne dla sieci”.
 • font-family – styl CSS określa rodzinę czcionek dla tekstu, styl określa rodzaj oraz rodzinę czcionki.
 • font-feature-settings – umożliwia kontrolę nad zaawansowanymi funkcjami typograficznymi w czcionkach OpenType
 • @font-feature-values – pozwala autorom na użycie wspólnej nazwy w font-variant-alternate dla funkcji aktywowanej inaczej w OpenType.
 • font-kerning – kontroluje użycie informacji o kerningu (sposób rozmieszczania liter).
 • font-language-override – steruje użyciem glifów specyficznych dla języka w kroju pisma.
 • font-size – styl CSS określa rozmiar czcionki tekstu, styl określa wielkość czcionek.
 • font-size-adjust – zachowuje czytelność tekstu w przypadku wystąpienia zastępczej czcionki, styl określa współczynnik wielkości do wysokości znaku.
 • font-stretch – wybiera normalną, zagęszczoną lub rozszerzoną krój z rodziny czcionek, styl określa rozstrzelenie liter.
 • font-style – określa styl czcionki tekstu.
 • font-synthesis – kontroluje, które brakujące kroje pisma (pogrubienie lub kursywa) mogą zostać zsyntetyzowane przez przeglądarkę.
 • font-variant – styl CSS określa, czy tekst powinien być wyświetlany czcionką z małymi literami, styl określa wariant czcionki.
 • font-variant-alternates – kontroluje użycie alternatywnych glifów powiązanych z alternatywnymi nazwami zdefiniowanymi w @font-feature-values.
 • font-variant-caps – kontroluje użycie alternatywnych glifów dla wielkich liter.
 • font-variant-east-asian – kontroluje użycie alternatywnych glifów w skryptach wschodnioazjatyckich (np. japoński i chiński).
 • font-variant-ligatures – styl CSS określa, które ligatury i formy kontekstowe są używane w treści tekstowej elementów, do których ma zastosowanie.
 • font-variant-numeric – kontroluje użycie alternatywnych glifów dla liczb, ułamków i znaczników porządkowych.
 • font-variant-position – kontroluje użycie alternatywnych glifów o mniejszym rozmiarze umieszczonych jako indeks górny lub dolny w odniesieniu do linii bazowej czcionki.
 • font-weight – styl CSS określa grubość (wagę) czcionki.
 • H
 • hanging-punctuation – styl CSS określa, czy znak interpunkcyjny może być umieszczony poza polem wiersza.
 • height – styl określa wysokość elementu.
 • hover – styl określa właściwości "najechanych" myszką odnośników (linków).
 • hyphens – ustawia sposób dzielenia słów, aby poprawić układ akapitów.
 • I
 • image-rendering – daje przeglądarce wskazówkę dotyczącą tego, które aspekty obrazu są najważniejsze do zachowania podczas skalowania obrazu.
 • @import – umożliwia importowanie arkusza stylów do innego arkusza stylów.
 • isolation – styl CSS określa, czy element musi tworzyć nową zawartość stosu.
 • J
 • justify-content – styl CSS określa wyrównanie między elementami wewnątrz elastycznego kontenera, gdy elementy nie zajmują całej dostępnej przestrzeni.
 • L
 • lang – styl określa użyty język narodowy na stronie.
 • left – styl CSS określa lewą pozycję pozycjonowanego elementu, styl określa odległość od lewej krawędzi.
 • letter-spacing – zwiększa lub zmniejsza odstępy między znakami w tekście, styl określa odstępy pomiędzy literami.
 • line-break – styl CSS określa, jak / czy łamać linie.
 • line-height – ustawia wysokość linii, styl określa odstęp pomiędzy liniami.
 • link - styl określa właściwości nieodwiedzonych odnośników.
 • list-style – ustawia wszystkie właściwości listy w jednej deklaracji, styl określa właściwości listy.
 • list-style-image – styl CSS określa obraz jako znacznik elementu listy, określa graficzny znak wypunktowania listy.
 • list-style-position – styl CSS określa położenie znaczników elementu listy (punktory), określa pozycję znaku wypunktowania listy.
 • list-style-type – styl CSS określa typ znacznika elementu listy, określa typ listy.
 • M
 • margin – ustawia wszystkie właściwości marginesów w jednej deklaracji, styl określa wielkość marginesu.
 • margin-bottom – ustawia dolny margines elementu, styl określa wielkość dolnego marginesu.
 • margin-left – ustawia lewy margines elementu, styl określa wielkość lewego marginesu.
 • margin-right – ustawia prawy margines elementu, styl określa wielkość prawego marginesu.
 • margin-top – ustawia górny margines elementu, styl określa wielkość górnego marginesu.
 • marker-offset – styl określa odległość między markerem i elementem.
 • marks – styl określa znaczniki obszaru strony przy wydruku.
 • mask – ukrywa element, maskując lub przycinając obraz w określonych miejscach.
 • mask-type – styl CSS określa, czy element maski jest używany jako luminance, czy alpha
 • max-height – ustawia maksymalną wysokość elementu.
 • max-width – ustawia maksymalną szerokość elementu.
 • min-height – ustawia minimalną wysokość elementu.
 • min-width – ustawia minimalną szerokość elementu.
 • mix-blend-mode – styl CSS określa, w jaki sposób zawartość elementu powinna mieszać się z jego bezpośrednim tłem macierzystym.
 • O
 • object-fit – styl CSS określa, w jaki sposób zawartość zastępowanego elementu powinna być dopasowana do obszaru zawartośći ustalonego na podstawie jego użytej wysokości i szerokości.
 • object-position – styl CSS określa wyrównanie zastępowanego elementu wewnątrz ramki.
 • opacity – ustawia poziom krycia elementu, ustala stopień przezroczystości elementu.
 • order – ustawia kolejność elastycznego elementu względem reszty.
 • orphans – ustawia minimalną liczbę wierszy, które muszą pozostać na dole strony, gdy w elemencie występuje podział strony, styl określa minimalną ilość wierszy na końcu strony.
 • outline – skrótowa właściwość dla właściwości outline-width, outline-style i outline-color, styl określa właściwości obramowania.
 • outline-color – ustawia kolor konturu, styl określa kolor obramowania.
 • outline-offset – odsuwa kontur i rysuje go poza krawędź obramowania.
 • outline-style – ustawia styl konturu, styl określa styl i wygląd obramowania.
 • outline-width – ustawia szerokość konturu, styl określa szerokość obramowania.
 • overflow – styl CSS określa, co się stanie, jeśli zawartość przepełni pole elementu, styl określa
 • przycinanie elementów blokowych.
 • overflow-wrap – styl CSS określa, czy przeglądarka może łamać wiersze w słowach, aby zapobiec przepełnieniu
 • (gdy ciąg jest zbyt długi, aby zmieścić się w jego polu).
 • overflow-x – styl CSS określa, czy przycinać lewą / prawą krawędź zawartości, jeśli przepełnia obszar zawartości elementu.
 • overflow-y – styl CSS określa, czy przycinać górne / dolne krawędzie zawartości, jeśli przepełnia obszar zawartości elementu.
 • P
 • padding – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości padding- *, styl określa wielkość przestrzeni, odwstęp wokół wewnątrz elementu.
 • padding-bottom – ustawia wielkość odstępu do dolnego obramowania (border-bottom) elementu, styl określa wielkość przestrzeni do dolnego obramowania tegoż elementu.
 • padding-left – ustawia wielkość odstępu do lewego obramowania (border-left) elementu, styl określa wielkość przestrzeni do lewego obramowania tegoż elementu.
 • padding-right – ustawia wielkość odstępu do prawego obramowania (border-right) elementu, styl określa wielkość przestrzeni do prawego obramowania tegoż elementu.
 • padding-top – ustawia wielkość odstępu do górnego obramowania (border-top) elementu, styl określa wielkość przestrzeni do górnego obramowania tegoż elementu.
 • page - styl określa typ strony.
 • page-break-after – ustawia zachowanie podziału strony po elemencie, styl określa rozpoczęcie strony po bieżącym elemencie.
 • page-break-before – ustawia zachowanie podziału strony przed elementem, styl określa rozpoczęcie strony przed bieżącym elementem.
 • page-break-inside – ustawia podział strony wewnątrz elementu, styl określa rozpoczęcie drukowania strony w elemencie nadrzędnym.
 • pause-after – styl określa przerwę przed odtworzeniem dźwięku.
 • pause-before – styl określa przerwę po odtworzeniu dźwięku.
 • pause - styl określa przerwę w odtwarzaniu dźwięku.
 • perspective – nadaje elementowi pozycjonowanemu 3D pewną perspektywę.
 • perspective-origin – styl CSS określa, w jakiej pozycji użytkownik patrzy na element pozycjonowany w 3D.
 • pitch-range – styl określa modulację głosu.
 • pitch - styl określa wysokość głosu.
 • play-during – styl określa dźwięk w tle.
 • pointer-events – styl CSS określa, czy element reaguje na zdarzenia wskaźnika.
 • position – styl CSS określa rodzaj metody pozycjonowania zastosowanej dla elementu, styl określa sposób określenia współrzędnych elementu.
 • Q
 • quotes – styl CSS ustawia typ cudzysłowów dla osadzonych cytatów, styl określa znak cudzysłowu.
 • R
 • resize – określa, czy i jak rozmiar elementu jest zmieniany przez użytkownika.
 • richness – styl określa głębokość głosu.
 • right – styl CSS określa prawidłowe położenie pozycjonowanego elementu, określa odległość od prawej krawędzi
 • row-gap– styl określa odstęp między rzędami siatki.
 • S
 • scroll-behavior – styl CSS określa, czy zamiast skoku prostego animować pozycję przewijania w polu przewijalnym płynnie.
 • size - styl określa wielkość i orientację strony dokumentu.
 • speak-header – styl określa czytanie nagłówków tabel.
 • speak-numeral – styl określa czytanie liczb.
 • speak-punctuation – styl określa czytanie znaków przestankowych.
 • speak – styl określa sposób czytania tekstu.
 • speech-rate – styl określa szybkość czytania tekstu.
 • stress – styl określa wysokość akcentów w intonacji głosu.
 • T
 • tab-size – styl CSS określa szerokość znaku tabulacji.
 • table-layout – styl definiuje algorytm używany do rozmieszczania komórek, wierszy i kolumn tabeli.
 • text-align – styl określa poziome wyrównanie tekstu.
 • text-align-last – styl CSS opisuje, w jaki sposób ostatnia linia bloku lub linia tuż przed wymuszonym łamaniem wiersza jest wyrównana, gdy tekst-align jest „justify”.
 • text-combine-upright – styl CSS określa kombinację wielu znaków w przestrzeni jednego znaku.
 • text-decoration – styl CSS określa dekorację dodaną do tekstu, styl określa wygląd tekstu np. przekręślenie, podkreślenie tekstu.
 • text-decoration-color – styl CSS określa kolor dekoracji tekstu.
 • text-decoration-line – styl CSS określa typ linii w dekoracji tekstu.
 • text-decoration-style – styl CSS określa styl linii w dekoracji tekstu.
 • text-indent – styl CSS określa wcięcie pierwszego wiersza w bloku tekstu, styl określa wcięcie pierwszej linii elementu.
 • text-justify – styl CSS określa metodę wyrównywania używaną, gdy tekst-wyrównanie to „justify”.
 • text-orientation – styl CSS określa orientację tekstu w linii.
 • text-overflow – styl CSS określa, co powinno się zdarzyć, gdy tekst przepełni element w którym się znajduje.
 • text-shadow – dodaje cień do tekstu, styl określa cień dla tekstu.
 • text-transform – kontroluje wielkość liter w tekście, styl określa wielkość liter.
 • text-underline-position – styl CSS określa położenie podkreślenia, które jest ustawiane za pomocą właściwości
 • dekoracji tekstu.
 • top – styl CSS określa górną pozycję pozycjonowanego elementu, styl określa odległość od górnej krawędzi.
 • transform – stosuje transformację 2D lub 3D do elementu.
 • transform-origin – umożliwia zmianę pozycji przekształconych elementów.
 • transform-style – styl CSS określa sposób renderowania elementów zagnieżdżonych w przestrzeni 3D.
 • transition – skrócona właściwość dla wszystkich właściwości transition- *.
 • transition-delay – styl CSS określa, kiedy zacznie się efekt przejścia (transition).
 • transition-duration – styl CSS określa, ile sekund lub milisekund trwa przejście efektu (transition).
 • transition-property – styl CSS określa nazwę właściwości CSS, której dotyczy efekt przejścia (transition).
 • transition-timing-function – styl CSS określa krzywą prędkości efektu przejścia (transition).
 • U
 • unicode-bidi – używane razem z właściwością direction do ustawiania lub zwracania, czy tekst powinien zostać nadpisany, aby obsługiwał wiele języków w tym samym dokumencie, styl określa kierunek tekstu dla elementów zagłębionych.
 • user-select – styl CSS określa, czy można zaznaczyć tekst elementu.
 • V
 • vertical-align – ustawia pionowe wyrównanie elementu, styl określa wyrównanie w pionie.
 • visibility – styl CSS określa, czy element jest widoczny, określa widoczność elementu.
 • visited – styl określa właściwości odwiedzonych odnośników.
 • voice-family – styl określa rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby.
 • volume – styl określa natężenie dźwięku.
 • W
 • white-space – styl CSS określa sposób obsługi białych znaków wewnątrz elementu, styl określa sposób wyświetlania białych znaków.
 • widows – ustawia minimalną liczbę wierszy, które muszą pozostać na początku strony, gdy nastąpi podział strony wewnątrz elementu, styl określa minimalną ilość wierszy na górze strony.
 • width – ustawia szerokość elementu, styl określa szerokość elementu.
 • word-break – styl CSS określa sposób łamania słów po osiągnięciu końca wiersza
 • word-spacing – zwiększa lub zmniejsza odstępy między wyrazami w tekście, styl określa odstępy pomiędzy wyrazami.
 • word-wrap – umożliwia łamanie długich, nierozerwalnych słów i przenoszenie ich do następnego wiersza.
 • writing-mode – styl CSS określa, czy wiersze tekstu są układane poziomo czy pionowo.
 • Z
 • z-index – ustawia kolejność stosu pozycjonowanego elementu, styl określa kolejność ułożenia elementów na stosie.

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00