Elementy (tagi, znaczniki) HTML

HTML jest to kod używany do tworzenia struktury stron internetowych i ich zawartości. Jest to język znaczników (tagów), dzięki którym można dodać do strony tekst, linki, zdjęcia, formularze i.in.

Tagi HTML – elementy – znaczniki – alfabetyczny spis – kurs

 • – niezalecany.
 • !DOCTYPE – określa standard języka HTML użytego w dokumencie. W deklaracji !DOCTYPE nie jest rozróżniana wielkość liter.
 • a – tag HTML określa odnośnik, link. Znacznik definiuje hiperłącze, które służy do łączenia z jednej strony na drugą.
 • abbr – tag HTML definiuje skrót lub akronim.
 • acronym – tag HTML określa akronim. Nieobsługiwane w HTML 5. Akronim lub skrót należy oznaczyć tagiem abbr.
 • address – tag HTML określa informacje o autorze strony www, dane kontaktowe autora / właściciela dokumentu lub artykułu.
 • applet – tag HTML określa applet (program) napisany w języku Java Nieobsługiwane w HTML 5. Zamiast tego użyj embed lub object.
 • area – tag HTML określa obszar wewnątrz mapy obrazu (mapa obrazu to obraz z klikalnymi obszarami).
 • article – tag HTML określa artykuł, niezależną, samodzielną treść.
 • aside – tag HTML określa zawartość niezależnie od zawartości strony. Znacznik definiuje pewną zawartość poza treścią, w której jest umieszczony.
 • audio – tag HTML określa osadzoną zawartość dźwiękową. Znacznik służy do osadzania zawartości dźwiękowej w dokumencie, takiej jak muzyka lub inne strumienie audio.
 • b – tag HTML określa tekst pogrubiony. Tag określa pogrubiony tekst bez dodatkowego znaczenia.
 • base – tag HTML określa adres bazowy dla strony www. Tag definiuje podstawowy adres URL i / lub cel dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie.
 • basefont – tag HTML określa domyślne właściwości czcionki. Znacznik został użyty w HTML 4 do określenia domyślnego koloru tekstu, rozmiaru czcionki lub rodziny czcionek dla całego tekstu w dokumencie HTML. Nieobsługiwane w HTML 5. Zamiast tego użyj CSS.
 • bdi – tag HTML izoluje część tekstu, która może być sformatowana w innym kierunku niż pozostały tekst poza nią.
 • bdo – tag HTML określa kierunek wyświetlania tekstu
 • big – tag HTML określa tekst powiększony. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania większego tekstu.
 • blockquote – tag HTML określa wydzielony blok tekstu. Tag definiuje sekcję cytowaną z innego źródła.
 • body – tag HTML określa zawartość strony www. Tag definiuje treść dokumentu.
 • br – tag HTML określa przełamamnie akapitu. Znacznik wstawia pojedynczy podział wiersza. Tag jest pustym tagiem, co oznacza, że nie ma tagu końcowego.
 • button – tag HTML określa przyciski w formularzach. Tag definiuje przycisk, który można kliknąć.
 • canvas – tag HTML służy do rysowania grafiki w locie za pomocą skryptów (zwykle JavaScript)
 • caption – tag HTML definiuje podpis tabeli.
 • center - tag HTML określa położenie centralne. Nieobsługiwane w HTML 5. Zamiast tego użyj CSS.
 • cite – tag HTML określa cytat z pracy twórczej (np. książki, wiersza, piosenki, itp.).
 • code – tag HTML określa fragment kodu komputerowego. Treść wewnątrz jest wyświetlana domyślną czcionką o stałej szerokości przeglądarki.
 • col – tag HTML określa właściwości pojedynczej kolumny.
 • colgroup – tag HTML określa właściwości grupy kolumn.
 • data – tag HTML dodaje odczytywalne maszynowo tłumaczenie danej treści.
 • datalist – tag HTML określa listę wstępnie zdefiniowanych opcji dla elementu input.
 • dd – tag HTML określa wyjaśnienie hasła dla listy definicji. Znacznik służy do opisu terminu / nazwy na liście opisów.
 • del – tag HTML określa tekst usunięty z dokumentu. Przeglądarki zazwyczaj przekreślają linię przez usunięty tekst.
 • details – tag HTML określa dodatkowe szczegóły, które użytkownik może otwierać lub zamykać na żądanie.
 • dfn – tag HTML określa tekst jako definicję. Tag oznacza „element definicji” i określa termin, który zostanie zdefiniowany w treści.
 • dialog – tag HTML określa okno dialogowe lub podokno.
 • dir – tag HTML został użyty w HTML 4 do wyświetlenia tytułów katalogów. Nieobsługiwane w HTML 5. Zamiast tego użyj ul.
 • div – tag HTML definiuje dział lub sekcję w dokumencie HTML.
 • dl – tag HTML określa listę definicji. Tag definiuje listę opisów.
 • dt – tag HTML określa hasło dla listy definicji. Znacznik definiuje termin / nazwę na liście opisów.
 • em – tag HTML określa tekst charakterystyczny. Znacznik służy do definiowania wyróżnionego tekstu. Zawartość w środku jest zwykle wyświetlana kursywą.
 • embed – tag HTML określa kontener dla aplikacji zewnętrznej. Tag definiuje kontener dla zasobu zewnętrznego, takiego jak strona internetowa, obraz, odtwarzacz multimediów lub aplikacja wtyczki.
 • fieldset – tag HTML służy do grupowania powiązanych elementów w formularzu.
 • figcaption – tag HTML określa podpis, definiuje podpis dla elementu figure.
 • figure – tag HTML określa zawartość samodzielną. Tag definiuje samodzielną zawartość, taką jak ilustracje, diagramy, zdjęcia, wykazy kodów itp.
 • font – tag HTML określa właściwości czcionki. Znacznik został użyty w HTML 4 do określenia kroju czcionki, rozmiaru czcionki i koloru tekstu. Nieobsługiwane w HTML 5. Zamiast tego użyj CSS.
 • footer – tag HTML określa stopkę dla dokumentu lub sekcji.
 • form – tag HTML określa formularz na stronie. Znacznik służy do tworzenia formularza HTML do wprowadzania danych przez użytkownika.
 • frame – tag HTML określa źródło i właściwości ramek. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania jednego konkretnego okna (ramki) w frameset. Nieobsługiwane w HTML 5.
 • frameset – tag HTML określa zbiór ramek. Znacznik został użyty w HTML 4 do zdefiniowania zestawu ramek. Nieobsługiwane w HTML 5.
 • h1 – h6 – tagi HTML określają nagłówek i jego wielkość. Tag h1 jest nawiększy, h6 najmniejszy.
 • head – tag HTML określa nagłówek i opisuje dokument HTML. Element jest kontenerem dla metadanych i jest umieszczony między tagiem html a tagiem body.
 • header – tag HTML określa nagłówek dokumentu lub sekcji. Element reprezentuje kontener na zawartość wprowadzającą lub zestaw linków nawigacyjnych.
 • hr – tag definiuje linię poziomą
 • html – tag HTML określa początek dokumentu HTML. Znacznik reprezentuje katalog główny dokumentu HTML.
 • i – tag HTML określa tekst pochyły. Zawartość w środku jest zwykle wyświetlana kursywą.
 • iframe – tag HTML określa ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu.
 • img – tag HTML określa grafikę. Znacznik służy do osadzania obrazu na stronie HTML.
 • input – tag HTML określa różne pola w formularzach. Znacznik określa pole wejściowe, w którym użytkownik może wprowadzać dane.
 • ins – tag HTML określa wstawkę redakcyjną. Znacznik definiuje tekst, który został wstawiony do dokumentu. Przeglądarki zwykle podkreślają wstawiony tekst.
 • kbd – tag HTML określa tekst wprowadzany z klawiatury.
 • label – tag HTML określa pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę. Tag definiuje etykietę dla kilku elementów.
 • legend – tag HTML definiuje podpis dla elementu fieldset.
 • li – tag HTML definiuje element listy.
 • link – tag HTML określa relacje pomiędzy odnośnikami. Tag definiuje relację między bieżącym dokumentem a zasobem zewnętrznym.
 • main – tag HTML określa główną treść dokumentu.
 • map – tag HTML określa mapę graficzną. Znacznik służy do definiowania mapy obrazu. Mapa obrazu to obraz z klikalnymi obszarami.
 • mark – tag HTML określa zaznaczony / podświetlony tekst.
 • meta – tag HTML określa właściwości dokumentu HTML. Tag definiuje metadane dotyczące dokumentu HTML. Metadane to dane (informacje) o danych.
 • meter – tag HTML określa pomiar skalarny w znanym zakresie (miernik).
 • nav – tag HTML określa łącza nawigacyjne.
 • noframes – tag HTML określa tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek. Znacznik był używany w HTML 4 jako tag zastępczy dla przeglądarek, które nie obsługiwały ramek.
 • noscript – tag HTML określa tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów. Tag definiuje alternatywną treść, która będzie wyświetlana użytkownikom, którzy wyłączyli skrypty w swojej przeglądarce lub mają przeglądarkę, która nie obsługuje skryptów.
 • ol – tag HTML określa listę numerowaną.
 • optgroup – tag HTML określa etykiety dla zgrupowanych pól wyboru. Znacznik służy do grupowania powiązanych opcji w elemencie select (lista rozwijana).
 • option – tag HTML definiuje opcję na liście wyboru.
 • output – tag HTML określa wynik obliczenia. Znacznik służy do reprezentowania wyniku obliczenia (podobnie jak w przypadku skryptu).
 • p – tag HTML określa akapit.
 • param – tag HTML określa parametry obiektu.
 • picture – element najczęściej używany do grafiki w responsywnych projektach. Zamiast jednego obrazu można zaprojektować kilka obrazów. Element zawiera dwa tagi: jeden lub więcej tagów source i jeden tag img.
 • pre – tag HTML określa tekst, w którym zachowane są białe znaki.
 • q – tag HTML określa cytat zagnieżdżony. Tag definiuje krótki cytat.
 • rp – tag HTML określa, co ma być wyświetlane w przeglądarkach, które nie obsługują adnotacji ruby.
 • rt – tag HTML określa wyjaśnienie / wymowę znaków (dla typografii wschodnioazjatyckiej).
 • ruby – tag HTML określa adnotację ruby (dla typografii wschodnioazjatyckiej).
 • s – tag HTML określa tekst przekreślony. Tag definiuje tekst, który nie jest już poprawny, dokładny lub istotny. Tekst zostanie wyświetlony z przekreśloną linią.
 • samp – tag HTML określa fragment kodu, próbkę.
 • script – tag HTML określa skrypt.
 • section – tag HTML definiuje sekcję w dokumencie.
 • select – tag HTML określa rozwijane pole wyboru w formularzach.
 • small – tag HTML określa tekst pomniejszony.
 • source – tag HTML określa wiele zasobów multimedialnych dla ów multimedialnych video i audio.
 • span – tag HTML określa i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty.
 • strike – tag HTML określa tekst przekreślony.
 • strong – tag HTML określa tekst mocno wytłuszczony.
 • style – tag HTML określa style przypisane do ów strony www.
 • sub – tag HTML określa indeks dolny.
 • summary – tag HTML określa widoczny nagłówek dla elementu details.
 • sup – tag HTML określa indeks górny.
 • svg – tag HTML określa kontener dla grafiki SVG.
 • table – tag HTML określa tabelę.
 • tbody – tag HTML określa i grupuje zawartość tabeli do przewijania.
 • td – tag HTML określa komórki tabeli.
 • template – tag HTML określa kontener na zawartość, która powinna być ukryta podczas ładowania strony.
 • textarea – tag HTML określa duże pola tekstowe w formularzach.
 • tfoot – tag HTML określa stopkę tabeli.
 • th – tag HTML określa tytuł kolumny.
 • thead – tag HTML określa nagłówek tabeli.
 • time – tag HTML określa konkretny czas (lub datę i godzinę).
 • title – tag HTML określa tytuł strony.
 • tr – tag HTML określa wiersz tabeli.
 • track – tag HTML określa ścieżki tekstowe dla ów multimedialnych video i audio.
 • tt – określa tekst o stałej szerokości liter.
 • u – określa tekst podkreślony.
 • ul – określa listę zwykłą.
 • var – określa nazwę zmiennej.
 • video – tag HTML określa osadzoną zawartość wideo.
 • wbr – tag HTML określa możliwy podział wiersza.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00