Umowa o dzieło o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

FORMAT DOC  zaprojektowanie-strony-internetowej-wroclaw

FORMAT PDF wykonanie-strony-internetowej-umowa-wroclaw

 

Przykładowy szczegółowy opis zamówienia na wykonanie i zainstalowanie strony internetowej

FORMAT DOC zaprojektowanie-strony-internetowej-wroclaw

FORMAT PDF wykonanie-strony-internetowej-umowa-wroclaw

Umowa o dzieło o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

umowa na stworzenie strony www 1

 

zawarta w ………………… (miejscowość) w dniu ………………………… (data).

pomiędzy:

…………………………… (nazwa firmy), z siedzibą w ……………………… (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), NIP: …………………… (numer NIP), zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………… (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………… (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez ………………….... (organ wydający),
PESEL: ......., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie strony internetowej zwanej dalej „stroną” na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz załącznikach.

§ 2

Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w załączniku numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu stronę zgodną z zaakceptowanym projektem.

2. Zamawiający ma prawo do zgłaszania w trakcie budowy strony poprawek i aktualizacji mających na celu poprawienie jakości wykonanego dzieła.

3. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi Zamawiającemu stronę, o której mowa w § 3 pkt 1, w terminie ………………………………… od dnia akceptacji projektu.

§ 4

W przypadku stwierdzenia wadliwości dzieła niepowstałego na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia. Gwarancja taka przysługuje przez 14 dni od momentu umieszczenia dzieła na serwerze Zamawiającego.

§ 5

1. Po ukończeniu prac nad dziełem Wykonawca zobowiązuje się umieścić stronę do wglądu i testów na wybranym przez siebie serwerze, do czasu uregulowania ustalonej płatności za wykonaną stronę.

2. Za wykonane dzieło Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł (słownie: …………………………………………………. złotych) netto.

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane dzieło w ciągu ………………….. dni od daty umieszczenia strony do wglądu i testów na serwerze Wykonawcy.

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ............................... (numer rachunku).

5. Wykonawca po otrzymaniu zapłaty niezwłocznie zainstaluje stronę na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. Tym samym w dniu instalacji nastąpi przejęcie dzieła przez Zamawiającego.

§ 6

Strona zostaje zgłoszona do wyszukiwarki Google przez Wykonawcę po jej zainstalowaniu na serwerze, z którego korzysta Zamawiający.

§ 7

Strony ustalają, że w okresie 365 dni od momentu podpisania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do bezpłatnych drobnych aktualizacji zbudowanej strony.

§ 8

Za każdy dzień zwłoki ze strony Zamawiającego w przypadku nierozliczenia się z płatności w terminie lub ze strony Wykonawcy w przypadku nieukończenia prac nad projektem w ustalonym terminie naliczana będzie kara finansowa – 1% ceny projektu dziennie.

§ 9

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2 z dniem przyjęcia strony, o którym mowa § 5 pkt 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do projektu oraz strony. Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania projektem oraz stroną.

2. W stopce wykonanej strony Wykonawca zamieści zwięzłą informację dotyczącą twórcy strony, której treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

3. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w stopce.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego.

............................................                     ..............................................

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00