Atrybuty znaczników HTML

Tagi HTML mogą posiadać atrybuty. Atrybut jest to dodatkowa wartość określająca właściwości i cechy elementu (tagu) HTML. Konfiguruje ona określony element (tag) HTML.

Atrybuty HTML – alfabetyczny spis – kurs

 • accept – atrybut określa akceptowany zestaw znaków. Używany z input.
 • accept-charset – atrybut określa akceptowany język. Używany z form.
 • accesskey – atrybut określa klawisz skrótu. Atrybuty globalne.
 • action – atrybut określa adres strony przetwarzającej dane z formularza. Używany z form.
 • align – atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów. Nieobsługiwane w HTML 5.
 • alt – atrybut określa tekst alternatywny gdy nie może być wyświetlony. Używany z area, img, input.
 • async – atrybut określa, że skrypt jest wykonywany asynchronicznie (tylko dla skryptów zewnętrznych). Używany z script.
 • autocomplete – atrybut określa, czy form lub input type="text" powinien mieć włączone autouzupełnianie. Używany z form, input.
 • autofocus – atrybut określa, że powinien automatycznie uzyskać fokus po załadowaniu strony. Używany z button input selecttextarea.
 • autoplay – atrybut określa, że dźwięk / wideo rozpocznie odtwarzanie, gdy tylko będzie gotowe. Używany z audiovideo.
 • bgcolor – atrybut określa kolor tła Nieobsługiwane w HTML 5.
 • border – atrybut określa szerokość ramki Nieobsługiwane w HTML 5.
 • charset – atrybut określa kodowanie znaków. Używany z meta, script.
 • checked – atrybut określa, że element input type="text" powinien być wstępnie wybrany podczas ładowania strony (dla type = "checkbox" lub type = "radio"). Używany z input.
 • cite – atrybut określa adres źródła informacji. Używany z blockquote, del, ins, q.
 • class – atrybut określa jedną lub więcej nazw klas dla elementu (odnosi się do klasy w arkuszu stylów). Atrybuty globalne.
 • color – atrybut określa kolor tekstu u. Zamiast tego użyj CSS. Nieobsługiwane w HTML 5.
 • cols – atrybut określa widoczną szerokość obszaru tekstowego. Używany z textarea.
 • colspan – atrybut atrybut określa ilość połączonych kolumn. Używany z td, th.
 • content – atrybut podaje wartość skojarzoną z atrybutem http-equiv lub name. Używany z meta.
 • contenteditable – atrybut określa, czy zawartość jest edytowalna, czy nie. Atrybuty globalne.
 • controls – atrybut określa, że elementy sterujące audio / wideo powinny być wyświetlane (takie jak przycisk odtwarzania / wstrzymania itp.). Używany z audio, video.
 • coords – atrybut określa współrzędne regionu w mapie odsyłaczy. Używany z area.
 • data – atrybut określa plik z danymi obiektu. Używany z object.
 • data-* – atrybut służy do przechowywania danych niestandardowych prywatnych dla strony lub aplikacji. Atrybuty globalne.
 • datetime – atrybut określa datę zmian. Używany z del, ins time.
 • default – atrybut określa, że ścieżka ma być włączona, jeśli preferencje użytkownika nie wskazują, że inna ścieżka byłaby bardziej odpowiednia. Używany z track.
 • defer – atrybut określa opóźnienie wykonywania skryptu. Używany z script.
 • dir – atrybut określa kierunek wyświetlania tekstu. Atrybuty globalne.
 • dirname – atrybut określa, że kierunek tekstu zostanie przesłany. Używany z input, textarea.
 • disabled – atrybut określa, że określony element / grupa elementów powinien być wyłączony. Używany z buttonfieldsetinputoptgroupoptionselecttextarea.
 • download – atrybut określa, że cel zostanie pobrany, gdy użytkownik kliknie hiperłącze. Używany z a i area.
 • draggable – atrybut określa, czy plik można przeciągać, czy nie. Atrybuty globalne.
 • enctype – atrybut określa sposób kodowania danych. Używany z form.
 • for – atrybut określa, z jakim formularzem jest powiązana etykieta / obliczenie. Używany z labeloutput.
 • form – atrybut określa nazwę formularza, do którego należy. Używany z buttonfieldsetinputlabelmeterobjectoutputselecttextarea.
 • formaction – określa, gdzie wysłać dane formularza po przesłaniu formularza. Tylko dla type = "submit". Używany z buttoninput.
 • headers – atrybut określa listę nazw nagłówków komórek. Używany z td, th.
 • height – atrybut określa wysokość. Używany z canvas, embed, iframe, imginputobjectvideo.
 • hidden – atrybut ukrywa element. Atrybuty globalne.
 • high – atrybut określa zakres, który jest uważany za dużą wartość. Używany z meter.
 • href – atrybut określa adres strony lub miejsca. Używany z a, areabaselink.
 • hreflang – atrybut określa język docelowej strony www. Używany z a, area,link.
 • http-equiv – atrybut określa wartość dla nagłówka strony. Używany z meta.
 • id – atrybut określa unikalny identyfikator. Atrybuty globalne.
 • ismap – atrybut określa współrzędne dodawane do adresu odnośnika. Używany z img.
 • kind – atrybut określa rodzaj ścieżki tekstowej. Używany z track.
 • label – atrybut określa etykietę grupy. Używany z trackoptionoptgroup.
 • lang – atrybut określa język dla całej lub fragmentu strony. Atrybuty globalne.
 • list – atrybut odnosi się do datalist, który zawiera wstępnie zdefiniowane opcje dla input type="text". Używany z input i datalist.
 • loop – atrybut określa, że dźwięk / wideo będzie zaczynał się od nowa po każdym zakończeniu. Używany z audio, video.
 • low – atrybut określa zakres uważany za niską wartość. Używany z meter.
 • max – atrybut określa wartość maksymalną. Używany z inputmeterprogress.
 • maxlength – atrybut określa maksymalną długość tekstu w polu. Używany z input, textarea.
 • method – atrybut określa sposób przekazywania parametrów. Używany z form.
 • min – atrybut określa minimalną wartość. Używany z input, meter.
 • multiple – atrybut określa wybór wielu elementów. Używany z input, select.
 • muted – atrybut określa, że wyjście audio wideo powinno być wyciszone. Używany z video, audio.
 • name – atrybut Określa nazwę elementu. Używany z button, fieldsetformiframeinputmapmetaobjectoutputparamselecttextarea.
 • novalidate – atrybut określa, że formularz nie powinien być sprawdzany po przesłaniu. Używany z form.
 • onabort – skrypt uruchamiany po przerwaniu. Używany z audio, embedimgobjektvideo.
 • onafterprint – skrypt do uruchomienia po wydrukowaniu dokumentu. Używany z body.
 • onbeforeprint – skrypt do uruchomienia przed wydrukowaniem dokumentu. Używany z body.
 • onbeforeunload – skrypt do uruchomienia, gdy dokument ma zostać wyładowany. Używany z body.
 • onblur – skrypt do uruchomienia, gdy element straci fokus. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncanplay – skrypt do uruchomienia, gdy plik jest gotowy do rozpoczęcia odtwarzania (gdy jest wystarczająco buforowany, aby rozpocząć). Używany z audioenbedobjektvideo.
 • oncanplaythrough – skrypt do uruchomienia, gdy plik można odtworzyć do końca bez zatrzymywania się w celu buforowania. Używany z audio, video.
 • onchange – skrypt do uruchomienia po zmianie wartości. Wszystkie widoczne elementy.
 • onclick – atrybut określa reakcję na kliknięcie myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncontextmenu – skrypt do uruchomienia po uruchomieniu menu kontekstowego. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncopy – skrypt do uruchomienia podczas kopiowania treści. Wszystkie widoczne elementy.
 • oncuechange – skrypt do uruchomienia, gdy cue zmieni się w track Używany z track.
 • oncut – skrypt do uruchomienia podczas wycinania zawartości. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondblclick – atrybut określa reakcję na podwójne kliknięcie myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondrag – skrypt do uruchomienia podczas przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragend – skrypt do uruchomienia na koniec operacji przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragenter – skrypt do uruchomienia, gdy zostanie przeciągnięty do prawidłowego miejsca docelowego upuszczania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragleave – skrypt do uruchomienia, gdy a opuści prawidłowy cel upuszczania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondragover – skrypt do uruchomienia, gdy jest przeciągany przez prawidłowy cel upuszczania. Wszystkie widoczn elementy.
 • ondragstart – skrypt do uruchomienia na początku operacji przeciągania. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondrop – skrypt do uruchomienia podczas przeciągania jest upuszczany. Wszystkie widoczne elementy.
 • ondurationchange – skrypt do uruchomienia, gdy zmieni się długość nośnika. Używany z audio, video.
 • onemptied – skrypt do uruchomienia, gdy dzieje się coś złego i plik jest nagle niedostępny (np. Niespodziewane rozłączenie). Używany z audio, video.
 • onended – skrypt do uruchomienia, gdy media dobiegną końca (przydatne zdarzenie w przypadku wiadomości typu „dziękuję za wysłuchanie”). Używany z audio, video.
 • onerror – skrypt do uruchomienia w przypadku wystąpienia błędu. Używany z audio, bodyembedimgobjectscript ,stylevideo.
 • onfocus – atrybut określa reakcję na uaktywnienie elementu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onhashchange – skrypt do uruchomienia, gdy nastąpiły zmiany w zakotwiczonej części adresu URL. Używany z body.
 • oninput – skrypt do uruchomienia, gdy otrzyma dane wejściowe użytkownika. Wszystkie widoczne elementy.
 • oninvalid – skrypt do uruchomienia, gdy jest niepoprawny. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeydown – atrybut określa reakcję na wciśnięcie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeypress – atrybut określa reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onkeyup – atrybut określa reakcję na puszczenie klawisza. Wszystkie widoczne elementy.
 • onload – atrybut określa reakcję na wczytanie strony www. Używany z body, iframeimginputlinkscript.
 • onloadeddata – skrypt do uruchomienia podczas ładowania danych multimedialnych. Używany z audio, video.
 • onloadedmetadata – skrypt do uruchomienia po załadowaniu metadanych (takich jak wymiary i czas trwania). Używany z audio, video.
 • onloadstart – skrypt do uruchomienia w momencie, gdy plik zaczyna się ładować, zanim cokolwiek zostanie załadowane. Używany z audio, video.
 • onmousedown – atrybut określa reakcję na poruszenie myszą nad elementem. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmousemove – atrybut określa reakcję na poruszenie myszą nad elementem. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseout – atrybut określa reakcję na opuszczenie elementu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseover – atrybut określa reakcję na najechanie nad element. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmouseup – atrybut określa reakcję na puszczenie przycisku myszy. Wszystkie widoczne elementy.
 • onmousewheel – skrypt do uruchomienia, gdy kółko myszy jest przewijane nad plikiem. Wszystkie widoczne elementy.
 • onoffline – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka zacznie działać w trybie offline. Używany z body.
 • ononline – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka zacznie działać w trybie online. Używany z body.
 • onpagehide – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik opuści stronę. Używany z body.
 • onpageshow – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik przejdzie do strony. Używany z body.
 • onpaste – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik wklei jakąś zawartość w pliku. Wszystkie widoczne elementy.
 • onpause – skrypt do uruchomienia, gdy nośnik zostanie wstrzymany przez użytkownika lub programowo. Używany z audiovideo.
 • onplay – skrypt do uruchomienia po rozpoczęciu odtwarzania nośnika. Używany z audio, video.
 • onplaying – skrypt do uruchomienia po rozpoczęciu odtwarzania nośnika. Używany z audiovideo.
 • onpopstate – skrypt do uruchomienia w przypadku zmiany historii okna. Używany z body.
 • onprogress – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka jest w trakcie pobierania danych multimedialnych. Używany z audio, video
 • onratechange – skrypt uruchamiany za każdym razem, gdy zmienia się szybkość odtwarzania (np. gdy użytkownik przełącza się na tryb zwolnionego lub szybkiego przewijania do przodu). Używany z audio, video
 • onreset – skrypt do uruchomienia po kliknięciu przycisku resetowania w formularzu. Używany z form.
 • onresize – skrypt do uruchomienia podczas zmiany rozmiaru okna przeglądarki. Używany z body.
 • onscroll – skrypt do uruchomienia, gdy przewijany jest pasek przewijania. Wszystkie widoczne elementy.
 • onsearch – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik zapisze coś w polu wyszukiwania (dla input type="text" ). Używany z input.
 • onseeked – skrypt do uruchomienia, gdy atrybut wyszukiwania ma wartość false, co oznacza, że przeszukiwanie zostało zakończone. Używany z audio, video.
 • onseeking – skrypt do uruchomienia, gdy atrybut wyszukiwania ma wartość true, co oznacza, że wyszukiwanie jest aktywne. Używany z audiovideo.
 • onselect – skrypt do uruchomienia po wybraniu. Wszystkie widoczne elementy.
 • onstalled – skrypt do uruchomienia, gdy przeglądarka nie może pobrać danych multimedialnych z jakiegokolwiek powodu. Używany z audio, video.
 • onstorage – skrypt do uruchomienia po zaktualizowaniu obszaru Web Storage. Używany z body.
 • onsubmit – skrypt do uruchomienia po przesłaniu formularza. Używany z form.
 • onsuspend – skrypt uruchamiany podczas pobierania danych multimedialnych jest zatrzymywany przed całkowitym załadowaniem z jakiegokolwiek powodu. Używany z audio, video.
 • ontimeupdate – skrypt do uruchomienia, gdy zmieniła się pozycja odtwarzania (np. gdy użytkownik szybko przechodzi do innego miejsca w mediach). Używany z audio video.
 • ontoggle – skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik otwiera lub zamyka. Używany z details.
 • onunload – skrypt do uruchomienia po wyładowaniu strony (lub zamknięciu okna przeglądarki). Używany z body.
 • onvolumechange – skrypt uruchamiany przy każdej zmianie głośności wideo / audio. Używany z audiovideo
 • onwaiting – skrypt do uruchomienia, gdy nośnik został wstrzymany, ale oczekuje się jego wznowienia (np. gdy nośnik zatrzymuje się, aby buforować więcej danych). Używany z audio, video.
 • onwheel – skrypt do uruchomienia, gdy kółko myszy przesunie się w górę lub w dół nad plikiem. Wszystkie widoczne elementy.
 • open – atrybut określa, że szczegóły powinny być widoczne (otwarte) dla użytkownika. Używany z details.
 • optimum – atrybut określa, jaka wartość jest optymalną wartością miernika. Używany z meter.
 • pattern – atrybut określa wyrażenie regularne, względem którego sprawdzana jest wartość. Używany z input.
 • placeholder – atrybut określa krótką wskazówkę opisującą oczekiwaną wartość. Używany z inputtextarea.
 • poster – atrybut określa obraz, który ma być wyświetlany podczas pobierania wideo lub do momentu naciśnięcia przycisku odtwarzania przez użytkownika. Używany z video.
 • preload – atrybut określa, czy i w jaki sposób według autora dźwięk / wideo powinien zostać załadowany podczas wczytywania strony. Używany z audio, video.
 • readonly – atrybut określa tylko do odczytu. Używany z input, textarea.
 • rel – atrybut określa relacje między dokumentami. Używany z aarea, form, link.
 • reversed – atrybut określa, że kolejność na liście powinna być malejąca (9,8,7 ...). Używany z ol.
 • rows – Określa widoczną liczbę wierszy w obszarze tekstowym. Używany z textarea.
 • rowspan – Określa liczbę wierszy, które powinna obejmować komórka tabeli. Używany z tdth.
 • sandbox – atrybut włącza dodatkowy zestaw ograniczeń dla treści w iframe width="" height=""
 • scope – atrybut określa, czy komórka nagłówka jest nagłówkiem kolumny, wiersza czy grupy kolumn lub wierszy. Używany z th.
 • selected – atrybut określa, że opcja powinna być wstępnie wybrana podczas ładowania strony. Używany z option.
 • shape – atrybut określa kształt obszaru mapy odsyłaczy. Używany z area.
 • size – atrybut określa szerokość w znakach (dla input type="text" lub określa liczbę widocznych opcji (dla select). Używany z input, select.
 • sizes – atrybut określa rozmiar połączonego zasobu. Używany z img, link, source.
 • span – atrybut określa liczbę kolumn do rozpięcia. Używany z col, colgroup.
 • spellcheck – atrybut określa, czy pisownia i gramatyka ma być sprawdzana, czy nie. Atrybuty globalne.
 • src – atrybut określa adres URL pliku multimedialnego. Używany z audio, embed, iframe, img, input, script, source, track, video.
 • srcdoc – atrybut określa zawartość HTML strony, która ma być wyświetlana w iframe width="" height=""
 • srclang – atrybut określa język danych tekstowych ścieżki (wymagane, jeśli kind = "subtitles") Używany z track.
 • srcset – atrybut określa adres URL obrazu, który ma być używany w różnych sytuacjach. Używany z img, source.
 • start – atrybut określa wartość początkową uporządkowanej listy. Używany z ol.
 • step – atrybut określa prawne przedziały numerów dla pola wejściowego. Używany z input.
 • style – atrybut określa wbudowany styl CSS dla pliku. Atrybuty globalne.
 • tabindex – atrybut określa kolejność tabulacji. Atrybuty globalne.
 • target – atrybut określa okno docelowe dla otwieranego dokumentu. Używany z a, area, base, form.
 • title – atrybut określa dodatkowe informacje o pliku, atrybut określa tytuł. Atrybuty globalne.
 • translate – atrybut określa, czy zawartość elementu powinna być tłumaczona, czy też nie. Atrybuty globalne.
 • type – atrybut określa typ elementu. Używany z a, button, embed, inputlinkobjectscriptsourcestyle.
 • usemap – atrybut określa obraz jako mapę obrazu po stronie klienta. Używany z img, object.
 • value – atrybut określa wartość atrybutu. Używany z button, inputlioptionmeter,  param.
 • width – atrybut określa szerokość elementu. Używany z canvas, embed, iframe, img, input, object, video.
 • wrap – atrybut określa, w jaki sposób tekst w obszarze tekstowym ma być zawijany po przesłaniu w formularzu. Używany z textarea.

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

100% pozytywnych opinii w Google – 15 lat doświadczenia przy tworzeniu stron

Opinie umieszczone w Google są niezależne. Nie ma możliwości ich usunięcia, czy też zmiany treści. Można na nie jedynie odpowiedzieć. Są one wiarygodne, gdyż nie można nimi manipulować.

 

 

 

Obszar działalności – tworzenie stron internetowych w miastach:

Obszar działalności
Tworzenie stron internetowych w miastach:

Witold Czuba Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności
Adres:, Marynarska 54, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska, tel.: +48 780 060 995, pon. - czw. 8:00 - 16:00

 

Witold Czuba

Tworzenie stron Warszawa, Wrocław i Legnica | Teksty SEO pozycjonujące strony | Grafika na strony internetowe | Mapa strony | Polityka prywatności

Marynarska 54, 59-220 Legnica,, dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 780 060 995,
pon. - czw. 8:00 - 16:00